Vedtekter

Lov for Froland I.L. stiftet 1916.

Vedtatt av årsmøtet 1981 med senere endringer av årsmøtet 2003.

 • 1 (Formål) 

 Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 Lagets formål er ved samarbeid i sunne former og kameratskap å fremme/drive idrett organisert i regi av Norges Idrettsforbund.

 • 2 (Organisatorisk tilknytning)

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Aust-Agder idrettskrets.

Laget er tilsluttet de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Laget har sete i Froland kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen.[2]

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i lagets egen lov.

 • 3 (Medlemmer)

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.[3]

Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av nytt medlem skal straks føres i medlemsprotokollen.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 • 4 (Stemmerett og valgbarhet)

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.[4]

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

 • 5 (Kontingent) 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. [5]

Fastsatt kontingent gjelder for påfølgende år.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.

 • 6 (Tillitsvalgtes godtgjørelse)[6]

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 • 7 (Inhabilitet)

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

 • 8 (Straffesaker)

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

 • 9 (Årsmøte)

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned. [7]

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel,[8] direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført  dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minmumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste[9].

 • 10 (Ledelse av årsmøtet)

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

 • 11 (Stemmegivning på årsmøtet)

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 • 12 (Årsmøtets oppgaver)

Årsmøtet skal:[10]

 1. Behandle lagets årsmelding.
 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.[11]
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta lagets budsjett.
 6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. §  15).

  7.   Velge:[12]

 7. a)Leder og nestleder
 8. b)3 styremedlemmer og 1 varamedlem [13]
 9. c)2 revisorer[14]
 10. d)Representant(er) til idrettens kontaktutvalg i kommunen (Idrettsrådet).
  Representanter til ting og møter i de organisasjoner  laget er tilsluttet
 11. e)Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
 • 12, punkt 7 får følgende tillegg: 

Representantene til hovedstyret velges for 2 år om gangen, og slik at 2 representanter- er på valg ett år og 3 neste år. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt. Formann, nestformann og varamenn i arbeidsutvalget og utvalgsformenn velges enkeltvis.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning ansees de valg som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 1. Godkjenne de valgte gruppestyrer.
 2. Gjøre vedtak om å opprette eller legge ned grupper for de enkelte idretter.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

 • 13 (Ekstraordinære årsmøter)

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 • 14 (Styret)[15]

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.[16]

Styret består av:

Formann, nestformann, sekretær, kasserer og 1 styremedlem (arbeidsutvalget), alle valgte av lagets årsmøte, samt formannen i hver av de grupper laget har opprettet.

Styret skal:[17]

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
  bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Vurdere de økonomiske behov innen laget og fordele midlene til de enkelte grupper etter opptrukne planer og godkjent budsjett. Tilskudd fra det offentlige, inntekter fra ikke idrettslig virksomhet og lagskontingensten disponeres av lagets styre.
 4. Forestå lagets daglige ledelse og representere laget utad, herunder vareta lagets
  interesser overfor det  offentlige gjennom idrettsrådet.
 • 14, punkt 3 får følgende tillegg:
 1. a) Gruppene gis ansvar for å få inn penger og disponere disse midler etter
  gruppestyrets avgjørelse. Forslag om større inntektsbringende arrangementer skal
  forelegges hovedstyret. Hovedstyret skal se til at gruppens arrangementer ikke
  kolliderer, og kan nekte slike når disse ansees altfor økonomisk risikofylte.
 2. b) Inntekter ved fellesarrangementer, medlemskontingent og til skudd til laget fordeler
  hovedstyret likt mellom gruppene.
 3. c) Gruppene får fordelt midler innen 31 desember.
 4. d) Unntatt fra fordeling er midler som laget vil bruke til anlegg, samt de midler som
  hovedstyret alltid må ha i reserve kassabeholdning.
 5. e) Midler som gruppene får inn utenom hovedstyrets tildelingen, kan gruppene bruke
  for friere miljøskapende eller trivsels-messige tiltak. Hovedstyrets tildelings-midler
  skal fortsatt brukes i samsvar med lagets lover, reglement og vedtak.
 6. f) Endringer i disse tilleggsbestemmelse kan bare foretas av laget i årsmøte, eller
  ekstraordinært årsmøte.
  Endringer må være med 2/3 flertall for å være lovlige.

Over styremøter skal det føres protokoll.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Styrets arbeid

 1. Formannen har den daglige ledelse av laget. Han skal lede styrets forhandlinger
  og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg,
  adresseforandringe o,l. som har interesse for krets og forbund blir meldt.
  Formannen må sammen med sekretær sende inn oversikt over lagets medlemmer
  pr. 1. februar til overordnede instanser – NIF.

    Han skal føre lagets korrespondanse. I tillegg skal han være lagets arkivar.

 1. Nestformannen fungerer som formann under dennes fravær.,
 2. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter.
 3. Kassereren plikter å sette seg inn i gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre
  regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Dette i samarbeid med
  kartotekansvarlig. Styret bestemmer hvor stor egenkapital idrettslaget til enhver tid
  skal ha.
 4. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens *

    revisjonsbestemmelser.

 • 15 (Grupper/avdelinger)[18] 

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.[19]

 1. Har lagets årsmøte gjort vedtak om å opprette grupper, ledes hver gruppe av et styre på minst 5 medlemmer: formann, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Gruppestyret velges av gruppens årsmøte og skal godkjennes av lagets årsmøte Gruppens formann er medlem av hovedstyre, med et annet medlem av gruppestyret som personlig varamann.
 • 15 punkt 1 får følgende tillegg:

Gruppestyrene velges etter samme prinsipp som hovedstyret når det gjelder funksjonstid, dvs. minst 1 representant fra det gamle styret sitter igjen til nytt styre.

 1. Gruppestyret er ansvarlig overfor gruppeårsmøtet og lagets styre for gruppens økonomi.

Gruppens årsmøte kan vedta tilleggskontingenten til særformål innen gruppen. Disse midler disponeres av gruppestyret.

Gruppestyret skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren. Det skal gjøre framlegg for hovedstyret om stevner, og stå for det tekniske arrangement.

I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen, handler gruppen selvstendig.

Gruppestyret skal sørge for å få fram medlemmene til stevner, og hvis det er nødvendig, fungere som uttagnings- komite og sende rapport til hovedstyret. Det skal sørge for at lover og disiplin holdes og rapportere,overtredelser til hovedstyret.

Gruppestyret legger fram for årsmøtet melding om gruppens virksomhet, deltagelse og plassering i stevner m.v.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.[20]

 • 16 (Lovendring)

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 • 17 (Oppløsning) 
 • 17 kan ikke endres. 

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 16.

 I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

[1]
[2] Merk at idrettslaget bare kan være medlem av ett idrettsråd. Hvis lagets naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, må laget velge hvilket idrettsråd det skal tilhøre.

[3] Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller, og et slikt avslag vil kunne ankes inn for Idrettsstyret. Som eksempel på avslagsgrunn kan være at medlemmet har avlagt positiv dopingprøve.

[4] Jfr. NIFs lov §  2-5.

[5] Et medlem kan avtale med laget at kontingenten skal betales helt eller delvis ved dugnad. Merk at styret har svært begrenset adgang til å pålegge medlemmene dugnadsplikt.

[6] Jfr. NIFs lov § 2-6.

[7] Laget kan velge om årsmøtet skal avholdes hvert år, eller om årsmøteperioden skal være 2 år.

[8] Jfr. NIFs lov § 2-8.

[9] Jfr. NIFs lov § 2-9.

[10] Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva lagets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges årsmøtet.

[11] Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper eller avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse avdelingene/gruppene. Dette følger av at avdelinger og grupper i et idrettslag aldri kan være juridisk og økonomisk selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Se også § 15.

[12] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Det er ikke noe i veien for at årsmøtet i tillegg kan velge andre tillitspersoner som det er behov for.

[13] Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man isteden for å velge 3 styremedlemmer kan velge f.eks. kasserer, sekretær og materiellforvalter.

[14] Idrettslag med omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. regnskaps- og revisjonsbestemmelsenes § 5-1.

[15] Styret kan bestå av andre enn de som er valgt på årsmøtet, som f.eks. leder i gruppene o.l. Dette må i så fall presiseres i denne paragrafen.

[16] Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes atrepresentantskapet e.l. skal kunne overprøve styrets vedtak).

[17] Her er det tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

[18] I henhold til § 12, nr.6 står årsmøtet fritt til å organisere laget slik det ønsker i underavdelinger og/eller grupper. Disse kan gis den betegnelse årsmøtet ønsker, og kan også være representert i lagets styre hvis årsmøtet bestemmer det.

Det gjøres også oppmerksom på at flere særidrettslag kan være knyttet sammen i et felles allianseidrettslag, som har til oppgave å være et felles organ for disse særidrettslagene. På denne måten vil lagene ha et fellesskap gjennom tilhørigheten til allianselaget, samtidig som de beholder sin økonomiske og juridiske selvstendighet. I praksis ordnes dette med at medlemmene i særidrettslagene samtidig er medlemmer i allianselaget.

[19] Jfr. § 12, nr. 6.

[20] Dette innebærer bl.a. at det bare er lagets styre (hovedstyret der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter.