Styrende dokumenter

Her kommer årsmøtedokumenter/-referater
og styrereferater for Froland IL hovedstyre

Årsmøte dokumenterÅrsmøteprotokollEKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
I FROLAND IDRETTSLAG
TORSDAG 21.10.21 KL. 1900


1. Åpning
2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Finansiering av nytt kunstgress på Kringla, 11-er banen
Sak – Finansiering av nytt kunstgress på Kringla, 11-er banen


Årsmøtet i Froland IL 17.3.21 vedtok følgende:
Årsmøtet i Froland IL godkjenner at det opptas et avdragsfritt lån på inntil kr. 1.420.000 i fire år for å forskuttere egenkapital til å skifte dekke på kunstgressbanen 11-er på Kringla, forutsatt at Froland kommunestyre garanterer for lånet, og innløser det i år fem, samt at det er oppnådd ekstern finansiering til dekning av årlige renter gjennom avtaler med næringslivet.

Bakgrunnen for vedtaket var et kostnadsoverslag på kr 3.000.000 inkl. mva. der egenkapitalen utgjorde kr 1.420.000.
Froland kommune la ut prosjektet ble lagt ut på anbud på Doffin. Innen tilbudsfristen på 10.08.21 kom det inn tre tilbud. Ingen av tilbudene er innenfor den ramme for finansiering som kommunestyret og formannskapet la til grunn. Laveste pristilbud forutsetter en finansieringsramme på kr. 3.320.000. Fratrukket spillemidler på kr. 1.000.000 og mva-kompenasjon på kr. 664.000, forutsettes en egenkapital netto på kr. 1.656.000. Det innebærer en økning i netto egenkapital med kr. 236.000. Det har skjedd endringer i markedet blant leverandører av kunstgress, ikke minst har transportkostnadene økt. Det var ikke kjent på det tidspunktet vurdering av tilstrekkelig finansieringsramme for prosjektet både brutto og netto ble gjort etter beste skjønn.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 23.09.2021 sak 21/51
Votering Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 18 stemmer. Kommunestyrets vedtak
1. Froland kommunestyre øker garantibeløpet for lån til forskuttering av egenkapital av Froland IL til nytt kunstgressdekke på 11-erbanen på Kringla fra kr 1.420.000 til kr 1.656.000, dvs. med kr 236.000,-.
2. Froland kommunestyre vedtar likeledes å tilbakeføre kr 1.656.000 til Froland IL i år 5 regnet fra 2021.
3. Vedtaket kan gjøres gjeldende når Froland IL i nytt ekstraordinært årsmøte har bekreftet å ha vedtatt å øke lånebeløpet for avtalt periode tilsvarende. Froland IL tar da opp lånet med kommunal garanti.

Forslag fra hovedstyret i Froland IL til vedtak:
Årsmøtet i Froland IL godkjenner at det opptas et avdragsfritt lån på inntil kr. 1.656.000 i fire år for å forskuttere egenkapital til å skifte dekke på kunstgressbanen 11-er på Kringla, forutsatt at Froland kommunestyre garanterer for lånet, og innløser det i år fem regnet fra 2021.